De sinne skynt hjoed ek foar dy

Tekstkaartje

Formaat 55 x 85 mm

Papier 350 gr off white /creme