Frysk : Do bist myn sinnestriel – tekstkaartje

Formaat 55 x 85 mm

Papier 350 gr off white /creme