Ik sjocht dy
Ik hear dy
Ik fiel dy
Else dei opnij

Tekstkaartje

Formaat 55 x 85 mm

Papier 350 gr off white /creme